kaarten

De Hûnekop makket titelsong Maraton

Tiisdei 3 juny

De Hûnekop makket titelsong Maraton

De Wâlden, de sloop... Wa oars as de mannen fan De Hûnekop soenen de titelsong foar Maraton meitsje kinne? Se gienen de studio yn en makken 'Hurdrinners (binn' dearinners)'. Lústerje hjir: http://youtu.be/RLNJM6Rl4qE. En we hiene ús neat betters winskje kinnen!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert