kaarten

De famylje Bellier yn de media

Woansdei 5 septimber

De famylje Bellier yn de media

Sneon 1 septimber wie de premjêre fan De famylje Bellier. In greep út de resinsjes yn de regionale media.

Friesch Dagblad - Froukje Reitsema:

"Wat in kwaliteit stie der sneon op de premjêrejûn yn de Jorwerter notaristún."

>>nei de resinsje fan it Friesch Dagblad

Leeuwarder Courant - Marit de Weerd:

"Fan de earste minút ôf wurdt de taskôger meinommen yn it ferhaal. Mei faasje passearje komyske en pynlike sênes de revu, stipe troch de waarme klanken fan it koar." 

★★★★

>>nei de resinsje fan de Leeuwarder Courant 

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert