Dat wie Bohemia...

Moandei 26 septimber

Dat wie Bohemia...

Wat hawwe we it moai fûn om foar jimme te spyljen, te sjongen, te bouwen, te smynken, te parkearploegerjen, te bestjoeren, ensafuorthinne.  Wy ferlitte Bohemia stadichoan en sjogge ek alwer foarút nei in nij seizoen. Graach oant takom jier yn de Notaristún!

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert