kaarten

Brillen socht

Woansdei 1 juny

Brillen socht

Wy binne foar Londen '68 op syk nei brillen. En net samar brillen, mar brillen mei in Londen '68 look&feel! Hasto noch sa'n eksimplaar lizzen en meie wy dizze hawwe? Dan kinsto him ynleverje yn it kafee fan Jorwert, of stjoer him nei kafee Het Wapen van Baarderadeel, Sluytermanwei 27, 9023 AB Jorwert, t.a.f. Dianne Bonnema. Elts mei by twivel ek gewoan de brillen donearje dy't noch op 'e planke lizze.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert