kaarten

Besikers Iepenloftspul Jorwert yn Op 'e Skille

Woansdei 15 july

Besikers Iepenloftspul Jorwert yn Op 'e Skille

It stik fan dit jier, Augustus, giet oer famylje, wersjen en thúskommen. Janneke de Boer fan Op 'e Skille skriuwt yn 'e oanrin nei Augustus alle twa wiken artikels oer minsken dy't alle jierren in bytsje 'thúskomme' yn 'e Notaristún. 

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert