kaarten

Augustus begjint om 20:00

Freed 28 augustus

Augustus begjint om 20:00

Yn tsjinstelling ta wat der op betiid bestelde entreekaarten stiet, begjint Augustus 20.00 oere, ynstee fan om 20:30 oere. Op tagongskaarten dy't resint besteld binne, stiet de goeie oanfangstiid. Om ek rekken mei te hâlden: yn ferbân mei it waar kin der net altyd op it lân parkearre wurde en moatte besikers somtiden oan 'e dyk parkeare en dan in bytsje fierder rinne (maks. 10 minuten). Us parkearploech wiist jim it paad.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert