kaarten

Allinnich noch kaarten foar 19 septimber

Freed 15 septimber

Allinnich noch kaarten foar 19 septimber

It waar knapt op, de âldwivesimmer komt deroan; perfekt waar foar in jûn yn ús smûke Notaristún!

Op 19 septimber binne jo ek fan herte wolkom yn Jorwert, de oare 6 foarstellings binne folslein útferkocht.

In pear reaksjes op it stik

‘Het is zelden dat een theatervoorstelling zo veel indruk op mij heeft gemaakt als deze‘

Lês mear 

‘Mar, it is net allinne de haadrolspiler dy’t doocht, it is ek de opset fan dizze útfiering en de prachtige wikseljende bijrollen fan alle oare spilers’

Lês mear

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert