2 Gurbes foar it Feest!

Snein 10 oktober

2 Gurbes foar it Feest!

It Feest hat twa Gouden Gurbes wûn. Wiepkje Castelein krige de Gurbe foar de bêste haadrol foar har rol als mem Els. Dêrnêst brochten alle meiwurkers fan it Feest de publykspriis mei werom nei Jorwert! In bettere beleaning kinne je net krije foar je stik, want dêr dogge we it fansels allegear foar! Foar it publyk, foar jo! Tankewol en oant takom jier!! 

Sjoch hjir de útstjoering fan K-rûte mei dêryn de útrikking werom.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert