kaarten

Startbuorden Maraton

Moandei 30 novimber | Fotograaf: ferskaat

Mochtest dravend nei Jorwert wolle: wy hawwe startbuordsjes foar dy delsetten yn in sirkel fan 42,195 km. om de Notaristún. Dan witst wêr'st begjinne moatst. Kinst kieze: West-Skylge, Grijpskerk, Rutten, Lauwerseach of Noordwolde.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert