kaarten

Preview 9 july 2022

Moandei 11 july | Fotograaf: Piet Douma, PDFgrafie

Sneon wie de preview foar ús eigen meiwurkers.
De spilers lieten in tal sênes sjen, sadat de meiwurkers in goed byld krigen fan wat der allegear al oant no ta prestearre is.De spilers repetearje hjoed en moarn noch en dan kinne se genietsje fan in fertsjinne fakânsje. Underwilens wurdt der flink trochwurke troch ûnder oare de bouploech, kostúmûntwerper ensfh.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert