Jubileumfeestje 70 jier Iepenloftspul Jorwert

Moandei 17 july | Fotograaf: Piet Douma

Op 15 july, fierden wy it 70 jierrich jubileum fan ús Iepenloftspul mei sa. 120 (âld) meiwurkers.
Dit diene we troch middel fan de Talkshow Jorwert Inside. De talkshow waard presintearre troch Geartsje de Vries tegearre mei Gaiske Meinsma.
Der waarden yns - en outs besprutsen mei ferskate gasten. Tuskentroch wiene der muzikale mominten út ferskillende foarstellings.

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert