Jongereinprojekt: dit binne wy

Moandei 30 novimber | Fotograaf: rozemarijn strubbe e.a.

De jeugdclub van Jorwert oan it wurk mei harren eigen teatrale rûte troch it doarp. Sjoch ûnder nijs foar mear ynformaasje.

© Copyright 2023 - Iepenloftspul Jorwert