kaarten

Foar en achter de skermen by #Maten

Snein 1 oktober | Fotograaf: Piet Douma - PDF-grafie

Om de foarstelling #Maten ta stân komme te litten, binne in hiel soad frijwilligers nedich. Hjir efkes wat moaie foto's fan dizze minsken efter en soms ek foar de skermen. 

© Copyright 2024 - Iepenloftspul Jorwert