Hjir kinne jo de kaarten bestelle foar de foarstelling Bitterswiete Pil, ek as jo Freon of Rabolid binne.
Jo koartingen wurde automatysk ferwurke.
Ek de kaarten foar de bedriuwsjûn (saaklik) kinne hjir besteld wurde.
  • As Freon kinne jo foar elke jûn (útsein de Bedriuwsjûn) kaarten keapje.
  • As lid fan de Rabobank kinne jo kaarten keapje foar de foarpremjêres fan 3 en 5 septimber, dizze kaartferkeap start fanôf 12 july.
  • De bedriuwsjûn is op tongersdei 12 septimber.
De kaarten foar de reguliere foarstellings kostje € 25,00.
De kaarten foar de bedriuwsjûn kostje € 65,00 (eks btw).

Bestelling


As jo jo bestelde kaarten omsette wolle nei in oare noch beskikbere datum dan berekkenje wy € 2,00 administraasjekosten de omsette kaart. Jo kinne ek sels jo kaarten oanbiede op ús webside.

Datum foarstelling
Oantal kaarten
Koartingskoade
Rabo-leden / Freonen / Parren

Jo krije de kaarten per e-mail(s) mei unike koade(s). Dizze koade(s) nimme jo mei nei de Notaristún. By de kassa wikselje jo de koade om foar de tagongskaart.

Wolle jo graach per kaart in e-mail ûntfange? Set dan ûndersteand finkje efkes út.


Persoanlike ynformaasjeFreon wurde


Freonen krije 10% koarting (€ 2,50 per kaart) op de reguliere kaartpriis, foar maksimaal 10 persoanen. Freonen ûntfange in poster mei in lytse ferrassing. Freon wurde kostet € 25,- per jier. Oant jo opsizze bliuwe jo lid.

Wolle jo Freon wurde?


Ite foarôf


Wolle jo foar de foarstelling lekker ite? Boek dan in arranzjemint foar € 23,75 de persoan ekstra.
Wêr: Kafee Herberch Het Wapen van Baarderadeel
Tiid: Fan 18:00 oere ôf
Mearpriis: € 23,75 de persoan

.

Bank kar


Jo bank
Ha jo al kaarten besteld, mar binne jo dizze kwyt rekke,
dan kinne jo se hjir nochris opfreegje.