1972 - Yn 't eibertsnÍst

Spilers

Henk Koning Jzn.
Jan Zantema
Jaap Visser
Tynke Zantema-van Strien
Johannes Adema
Douwe de Bildt
Ate de Jong
Sietse Holtrop
Mint de Hoop
Jan Arendz
Lutske van der Woude-Jepma
Romke Toering
Tet Rypma-Venema
Sjoerd Stenekes