1972 - Yn 't eibertsnêst

It spilet yn Normandië, efkes foar de Frânske revolúsje. De soan fan in ealman is yn it geheim troud mei in frou sûnder stambeam. Hy hat ek al in bern, sûnder dat syn heit it wit. Sadwaande moat it houlik mei in dame fan adel dat dy op priemmen hie, foarkommen wurde.