1965 - Tûkelteammen om Amor

Meiwurkers

Namme Funksje
Jan Hallema kaartferkeap
Rommert Boonstra kaartferkeap
B. Hylkema technyk
Oebele van Zuiden bouploech
Jan de Vries bestjoer
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer
Tjalling Scholten bestjoer