1979 - Rûzewyntsje

Spilers

Henk Koning Jzn.
Arjen Toering
Feikje Toering - v.d. Weide
Tynke Zantema-van Strien
Jan Zantema
Grytsje Reitsma - Snoek
Jaap Visser
Janke Singelsma
Johannes Adema
Douwe de Bildt
Grietje Wagenaar
Germ Stenekes
Douwina Meester-de Vries
Sjoerd Stenekes