1979 - Rûzewyntsje

Meiwurkers

Namme Funksje
Oebele van Zuiden ynstekker
Jan Thomas de Groot kaartferkeap
Johannes de Groot kaartferkeap
Jan Hallema kaartferkeap
Rommert Boonstra kaartferkeap
Henk van Wieren technyk
Beb Mulder decorûntwerp
Klaas Hoekstra parkeerploech
Bonnie Bootsma bouploech
Willem Osinga bouploech
Joop Bootsma bouploech
Willem Osinga bestjoer
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer
Romke Toering rezjy
Jaap Oosterwijk muzyk