1971 - Op ’t kantsje ôf

Oarspronklike titel: ‘Tjonge, jonge... kiele, kiele’. De musical is foar ’t Frysk bewurke troch Tabe Beintema. Oer in ferearme ‘boemelbaron’, oer in stel like earme sibben mei in aristokratyske muoike dy’t it krop heech hat foarop, oer in erfenis dy’t in frijfeint ta trouwen twingt en oer in boartlike Cupido dy’t nei alle kanten syn pylken ôfsjit en sadwaande trije pearkes lokkich makket.