1994 - Midsimmernachtdream

Bewurking: Jan Schotanus en Romke Toering. Dizze Midsimmernachtdream spilet yn de notaristún te Jorwert. Notaris Sjouke Nijdam riedt him ta op syn brulloft, dy't plak fine sil yn syn eigen tún. Ear't it safier is, ûntstiet der opskuor as Hanneke, dochter fan bankdirekteur De Vries der tuskenút piket mei Aleksander Stienstra, de nije skoalmaster, wylst se fersein wie oan boeresoan Dominikus Algra. Se bedarje op in plakje yn 'e notaristún dêr't ek Oberon en Titania tahâlde. Sy steane foar in 'hegere' leafde. Der is ek in ploechje minsken dat in iepenloftspul ynstudearret.