2014 - Maraton

Gouden Gurbe publykspriis foar Maraton
Snein 12 oktober
Sneon 11 oktober krige Maraton de publykspriis by de útrikking fan de Gouden Gurbes yn De Harmonie yn Ljouwert. Tank foar jimme stim!

Meer foto's


Dit wie Maraton
Tiisdei 30 septimber
Dit wie Maraton, tige tank foar jim kommen yn dit yndrukwekkende jier. Guus van de Sande makke foto's by de lêste foarstelling op sneon 27 septimber. 

Meer foto's


Foarstelling sneon 27 sept. begjint 20.00 oere
Moandei 22 septimber
De foarstelling fan sneon 27 septimber set om 20.00 oere útein! Dat is in heal oere earder as dat op it tagongsbewiis stiet. It stek fan de Notaristún giet om 19.30 oere iepen.


Alles ˙tferkocht!
Tiisdei 16 septimber
Alle foarstellings fan Maraton binne útferkocht! Sykje jo noch kaarten, of wolle jo kaarten oanbiede? Dat kin fia it kaartruilsysteem.  


Begjintiid foarstellingen 20.00 oere
Sneon 13 septimber
De foarstellingen op tiisdei 23, freed 26 en sneon 27 septimber begjinne om 20.00 oere! It stek giet in healoere foar de foarstelling iepen.


Tiisdei 9 en tongersdei 11 gjin foarstelling
Snein 7 septimber
Fanwege it slimme ûngelok yn Jorwert ôfrûne freed ha wy, yn oerlis mei ferskate belutsenen, besletten dat we dizze wike oant en mei tongersdei gjin foarstellingen spylje. We sette wer útein mei Maraton op freed 12 septimber. Foar elk dy't kaarten hat foa...

lês fierder


Sneon 6 septimber
Fanwege it slimme ûngelok yn Jorwert freedtejûn, spylje wy jûn (sneon) en moarn (snein) gjin foarstelling. Wy ha safolle mooglik besocht elk dy't kaarten hat foar jûn en dy fan justerjûn hjirfan op de hichte te bringen. We litte jim sa gau as mo...

lês fierder


Twa ekstra foarstellingen: 9 en 16 septimber
Snein 31 augustus
No twa ekstra mooglikheden om Maraton te sjen! Omdat de kaartferkeap hiel rap giet en wy graach wolle dat elk de kâns krijt om te genietsjen fan dizze foarstelling, spylje we twa kear ekstra. De kaarten foar dizze foarstellingen (9 en 16 septimber) binne no te keap op dizze...

lês fierder


Foarstellingen 2, 5 en 20 septimber ˙tferkocht
Woansdei 27 augustus
En ek alle kaarten foar freed 5 septimber binne ferkocht. Gelokkich ha we noch in oantal jûnen dat der noch wol kaarten te keap binne! Wês der gau by, want Maraton rint goed....


foarstelling 26 augustus ferskood nei 4 septimber
Moandei 25 augustus
Fanwege persoanlike omstannichheden ferskowe wy de foarstelling fan tiisdei 26 augustus nei tongersdei 4 septimber. Wy ha elk dy't kaarten kocht hat foar 26 augustus hjir berjocht oer dien. Wol kaarten kocht, mar gjin berjocht fan ús hân? Jo kaarten foar 26 augu...

lês fierder


Foarstelling 20 septimber ˙tferkocht
Moandei 25 augustus
Nei sa'n prachtige premjêre giet it hurd mei de kaarten. De lêste foarstelling fan Maraton, op 20 septimber, is nu útferkocht. Gelokkich binne der noch kaarten foar de kommende foarstellings! Oant gau!


LC: 'Each foar detail yn enerzjyke Maraton'
Moandei 25 augustus
 Cilla Geurtsen resinsearre Maraton foar de Leeuwarder Courant. Lês hjir de resinsje.


Ekstra jűn Raboleden
Snein 24 augustus
Omdat de Rabobank ús haadstiper is, kinne harren leden met koarting nei Maraton. De earste jûn foar Raboleden op 26 augustus is útferkocht, dêrom ha we in twadde jûn foar de Raboleden iepenset: 2 septimber. As lid fan de Rabobank kinne jo no d...

lês fierder


Premjŕre Maraton ˙tferkocht
Tongersdei 21 augustus
In moaiere start fan (in) Maraton kinne jo je net winskje: de premjêre is útferkocht! Foar de oare jûnen binne der noch kaarten, mar it is in rappe Maraton!


Jűn foar Rabobankleden ˙tferkocht
Woansdei 20 augustus
De foarstelling spesjaal foar leden fan de Rabobank, op 26 augustus, is útferkocht. Binne jo Rabobanklid en wolle je toch noch hiel graach nei Maraton? Nim dan even kontakt mei ús op fia info@iepenloftspuljorwert.nl.


Maratonb˘le by bakker Sybesma
Tiisdei 19 augustus
Fan tongersdei 21 augustus ôf ferkeapet Ambachtsbakker Sybesma yn Boksum, Deinum en Mantgum Maratonbôle. Donkere bôle foar krékt dat bytsje mear enerzjy. 


Trailer Maraton
Freed 15 augustus
Klik hjir foar de trailer fan Maraton!  


Repetysjefoto's 4 augustus
Freed 8 augustus
Guus van de Sande makke foto's by de repetysje op 4 augustus. 

Meer foto's


NPO Landinwaarts yn Notarist˙n
Woansdei 6 augustus
De NPO seach foar in reportaazje oer Nynke Laverman mei har yn 'e Notaristún, it plak dêr't sy moaie herinneringen oan hat. De reportaazje waard útstjoerd op freed 8 augustus en is hjir werom te sjen. 


Spilersportretten yn Op'e Skille
Tiisdei 5 augustus
Janneke de Boer ynterviewde de spilers fan Maraton en Piet Douma fotografearre harren foar portretten yn Op 'e Skille. De kommende wiken ferskine de artikels. De portretten dy't al publisearre binne, binne te finen by de knipsels. 


Repetysjefoto's
Tongersdei 3 july
Guus van de Sande makke foto's by de repetysje fan 2 july, de preview foar de meiwurkers, flak foar de simmerstop.

Meer foto's


De Hűnekop makket titelsong Maraton
Tiisdei 3 juny
De Wâlden, de sloop... Wa oars as de mannen fan De Hûnekop soenen de titelsong foar Maraton meitsje kinne? Se gienen de studio yn en makken 'Hurdrinners (binn' dearinners)'. Lústerje hjir: http://youtu.be/RLNJM6Rl4qE. En we hiene ús neat betters winskje ...

lês fierder


FryslÔnDOK oer Vlaskamptunen
Freed 11 april
Snein 13 april is yn FryslânDOK it twadde diel fan de dokumintêre oer Vlaskamp-tunen te sjen. De Notaristún yn Jorwert is ek oanlein nei in ûntwerp fan Gerrit Vlaskamp (1834-1906). Ferline jier waarden yn de iepenloftspul-tiid opnames makke. De dokumint&e...

lês fierder


Iepenloftspul Jorwert spilet Maraton
Woansdei 12 maart
It Iepenloftspul Jorwert bringt dit jier in stik oer freonskip, in stik oer draven, in tragikomeedzje mei de klam op humor: Maraton. De premjêre is op sneon 23 augustus, de kaartferkeap set útein op 1 juny. It stik is de Jorwerter bewurking fan de film De Marat...

lês fierder