2014 - Maraton

Meiwurkers

Namme Funksje
Tjerk Kooistra Artistike lieding, rezjy, tekst en bewurking
Immie Jonkman Saaklike- en produksjelieding
Jan Schotanus Oersetting skript en skriptbegelieding
Ekko de Bakker Ko-rezjy, dekor en muzykkar
Enno Feenstra Produksje
Willy van Assen Koreografy
Dianne Bonnema Kost˙műntwerp
Patrick Kramer Lieding technyk
Gido Bamboe Lűdsűntwerp
Paul Reitsma Ljochtűntwerp
Grietje Deinum Rekwisiten
Barbara Jonkers Grafyske foarmjouwing
Harry Kaspers Foarsitter bestjoer
Annemarijke Haaima Skriuwster bestjoer
Melle Tilma PonghÔlder bestjoer
Jelte Dijkstra Bestjoerslid
Albert Formsma Bestjoerslid
Hilde Mulder Bestjoerslid
Siny Plooij Bestjoerslid
Nelleke Meindertsma Bestjoerslid
Douwe de Bildt Lŕskommisje
Tjerk Kooistra Lŕskommisje
Jan Schotanus Lŕskommisje
Sybrecht Speerstra Lŕskommisje
Patrick Kramer Technyk
Gido Bamboe Technyk
Maarten Cosijn Technyk
Rik Cosijn Technyk
Bonne Hylkema Technyk
Yme Kramer Technyk
Jorrit Meinsma Technyk
Paul Reitsma Technyk
Dianne Bonnema Kost˙m˙tfiering
Jikke van der Berg Kost˙m˙tfiering
Wieke Brandenburgh Kost˙m˙tfiering
Ilse Doenen Kost˙m˙tfiering
Anke van Dijk Kost˙m˙tfiering
Ellen Feijen Kost˙m˙tfiering
Antje Geertsma Kost˙m˙tfiering
Paula Keuning Kost˙m˙tfiering
Leonie Looyenga Kost˙m˙tfiering
Monika Mulder Kost˙m˙tfiering
Hessie Rozenberg Kost˙m˙tfiering
Caroline Sandberg Kost˙m˙tfiering
Willy Trouerbach Kost˙m˙tfiering
Petra van der Tuin Kost˙m˙tfiering
Yolande Lanting-Heins Smynk
Yke Tjalsma Smynk
Arjen van der Grijn Pruken
Wytze Blanke Bouploech
Sake Castelein Bouploech
Simon Fopma Bouploech
Bonne Hylkema Bouploech
Keimpe Koldijk Bouploech
Simon Kooistra Bouploech
Jan Lek Bouploech
Dirk Limburg Bouploech
Jelle Merkus Bouploech
Geart Siesling Bouploech
IJde Terpstra Bouploech
Sietze van Zuiden Bouploech
Wiepkje Castelein Pr-kommisje
Grietje Deinum Pr-kommisje
Nynke Eerligh Pr-kommisje
Annemarijke Haaima Pr-kommisje
Aafke Hiddema Pr-kommisje
Janna Kaspers Pr-kommisje
Simon Koiistra Pr-kommisje
Wybo Smids Pr-kommisje
Nanne Hoitenga Webside
Wybo Smids Webside
Mattheo van Rijs Webside
De Hűnekop Soundtrack
Marja Schotanus Korreksje
Heleen Haijtema Fotografy
Guus van de Sande Fotografy
Patrick van der Wal Trailer
Anne Bauke de Bakker Parkearder
Ulbe Blanke Parkearder
Tom den Boer Parkearder
Hessel Dijkstra Parkearder
Mient van der Heide Parkearder
Jouke Holwerda Pakearder
Wouter Hylkema Parkearder
Sybren van der Meer Parkearder
Tjalling Rodenhuis Parkearder
Frou Merkus Broadsjesmarder
Karin van Dijken Kaartferekap
Sita van der Hem Kaartferkeap
Murkje Hoekstra Kaartferkeap
Adrie Kaspers Kaartferkeap
Afke Siderius Kaartferkeap
Tineke Bajema Draver
Tsjerk Sake Castelein Draver
Robert van der Gaast Draver
Greet van der Haar Draver
Maaike Groenhof Draver
Ines van Grootel Draver
Leonie Hulzebos Draver
Baukje de Jong Draver
Hinke Kuiper Draver
Aale Meester Draver
Jan van der Molen Draver
Akke Veldman Draver
Riekje Visser Draver
Jaap Vos Draver
Mathieu van den Boogaart Oare tűzenpoaten
Coby Buren Oare tűzenpoaten
Siebren Dyk Oare tűzenpoaten
Tine Douma-Foppema Oare tűzenpoaten
Tity Greydanus Oare tűzenpoaten
Henk Grovenstein Oare tűzenpoaten
Dineke de Haan Oare tűzenpoaten
Pieter de Haas Oare tűzenpoaten
Tineke Hallema Oare tűzenpoaten
Ymkje van der Heide Oare tűzenpoaten
Carmen Ybema Oare tűzenpoaten
Karel Kolkman Oare tűzenpoaten
Tryntsje van der Meer Oare tűzenpoaten
Willy van der Meer Oare tűzenpoaten
Doede Ottema Oare tűzenpoaten
Christian Visser Oare tűzenpoaten
Petra Ottema Oare tűzenpoaten
Martin Visser Oare tűzenpoaten
Sjoukje de Vries Oare tűzenpoaten
Cees Wiedijk Oare tűzenpoaten
It doarp Jorwert Mei tank oan
Michiel van Bussel Mei tank oan
Sake en Yke Castelein Mei tank oan
Leo van der Geest Mei tank oan
Gjalt van der Hem Mei tank oan
Coby Buren Mei tank oan
Gais Meinsma Mei tank oan
Muziekver. "Harmonie"Weidum Mei tank oan
Ons Huis Mei tank oan
Haye Zijlstra Mei tank oan