2014 - Maraton

Portret Fokke Plantinga

(Op 'e Skille)
...

lês fierder »


'Each foar details yn enerzjyke útfiering Maraton'

(LC)
...

lês fierder »


Maraton yn twa etappes makket soad los by publyk

(Friesch Dagblad)
...

lês fierder »


Humor en drama yn Jorwerter Maraton

(Friesch Dagblad)
...

lês fierder »


Samen de schouders onder Maraton

(LC)
...

lês fierder »


Humor en drama yn Notaristún

(Huis aan Huis)
...

lês fierder »


Portret Sjoukje Jager

(Op 'e Skille)
...

lês fierder »


Portret Fenna Bijlsma

(Op 'e Skille)
...

lês fierder »


Portret Wytske Vermeulen

(Op 'e Skille)
...

lês fierder »


Jorwert bewerkt film ‘De marathon’

(LC)
...

lês fierder »