1970 - Lyk om lyk

In 'tige frije forfrysking' troch Tabe Beintema fan Naaykens syn 'Pampoeseke'. Undertitel: 'Hoe't kolonel Valère it libben der ôfbrocht'. It stik spilet earne yn de súdlike Nederlannen yn ’e simmer fan 1796, as de Frânsen dêr al sawat in healjier omraak húsholden hawwe. De burchtfrouwe Defraeije rekket yn de raarste ferwikkelings foar harsels en har personiel om it kriichsfolk te kearen.