1960 - It doarp wol bistean

Oer de problematyk fan in doarp yn dy tiid. Foaroanmannen besykje elk op eigen wize in oplossing te finen om it doarp nei in nije takomst te lieden.