1962 - In dream yn 'e simmer

Spilers

Tineke Koning-Kuperus
Henk Koning Jzn.
R. Brouwer-Wiersma
Johannes Adema
Ymkje Hoekstra-Riegstra
Tet Rypma-Venema
Pytsje Bosma-de Vries
Albert van der Weide
Gjalt Huizinga