1962 - In dream yn 'e simmer

Meiwurkers

Namme Funksje
Rommert Boonstra kaartferkeap
Oebele van Zuiden bouploech
J. Boneschansker bestjoer
Jan de Vries bestjoer
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer
Jan Nauta muzyk