1962 - In dream yn 'e simmer

In dream yn 'e simmer

Fotograaf: -