1962 - In dream yn 'e simmer

Undertitel: Symfony yn grien majeur. In romantysk mearke, mei assosjaasjes nei Shakespeare. Nynke en Eelco binne op fakânsje en dreame har in mearkelân. De feeën roppe Nynke út ta keninginne fan it ryk fan de Leechlâners en de boskmantsjes meitsje Eelco kening fan it folk fan frije minsken