2003 - Ik wol spylje!

Spilers

Wim van der Laan
Hinke Richtsje Miedema
Wybe Koldijk
Arjen Toering
Geart Hessel de Boer
Jaap de Bildt
Simen Fopma
Hinke Wolthuizen
Wouter de Vries
Popke van der Zee
Lodewyk Riedhorst
Eke Born
Sybrecht Speerstra
Nynke Eerligh
Douwe de Bildt
Jan Schotanus
Bert Kingma
Wypkje Castelein
Pieter Engelsma
Hendrikus Dijkstra
Tsjerk Kooistra
Jelmer van der Hem
Monte Huizinga
Durk Boonstra
Arjen Zwerver
Jaap Jan Hemmes
Wyb Odinga
Paul Bron