2003 - Ik wol spylje!

Meiwurkers

Namme Funksje
Mark Norman Skriuwer
Tom Stoppard Skriuwer
Jan Schotanus Oersetting
Romke Toering Rezjy
Marijke de Vlas Rezjy
Durk Kramer Dekorűntwerp
Liedwien van der Veer Kost˙műntwerp
Peter R. Sijbenga Muzykadvys
Ingrid Smit-Stoepker Beweging
Welinon Bozjidar Skermadvys
Patrick Kramer Ljochtplan
Remko Smids Lűdsplan
Els Fongers Ynstekster
Lia Duinker Omballingen
Gais Meinsma Omballingen
Tity Greydanus Omballingen
Thys Eekerk Technyk
Frans Felkers Technyk
Ybele Haanstra Technyk
Patrick Kramer Technyk
Anna Marie Schoustra Technyk
Remko Smids Technyk
Eldert Stropsma Technyk
Yolande Lanting-Heins Grime en kapwurk
Cocky Siderius Grime en kapwurk
Yke Tjalsma Grime en kapwurk
Jikke Bakker Kost˙m˙tfiering
Wiep Heida-Visser Kost˙m˙tfiering
Aukje Jukkema Kost˙m˙tfiering
Maartje Post Kost˙m˙tfiering
Mariska Rypkema Kost˙m˙tfiering
Liedwien van der Veer Kost˙m˙tfiering
Gerry Smids Kost˙m˙tfiering
Johannes Adema Dekor˙tfiering
Bakker Metaalbewurking Dekor˙tfiering
Bonnie Bootsma Dekor˙tfiering
Peter Edes Dekor˙tfiering
Gabe Fopma Dekor˙tfiering
Johannes de Groot Dekor˙tfiering
Freark Jaarsma Dekor˙tfiering
Arnold Jaspers Dekor˙tfiering
Jelle Merkus Dekor˙tfiering
Teake Oosterbos Dekor˙tfiering
Willem Osinga Dekor˙tfiering
Jelle Terpstra Dekor˙tfiering
Einte van der Veen Dekor˙tfiering
Maurits Zeinstra Dekor˙tfiering
Barbara Jonkers Grafyske foarmjouwing
Anja Abma Lŕskommisje
Douwe de Bildt Lŕskommisje
Sjouke Dijkstra Lŕskommisje
Jan Schotanus Lŕskommisje
Sybrecht Speerstra Lŕskommisje
Romke Toering Lŕskommisje
Coby Buren Promoasjeploech
Nienke Hainja Promoasjeploech
Johan Heddema Promoasjeploech
Dick Lont Promoasjeploech
Anna Christien Piebenga Promoasjeploech
Jannewietske de Vries Foarsitter bestjoer
Tryntsje van der Meer Skriuwster bestjoer
Siebolt Dijkstra SkathÔlder bestjoer
Anja Abma Bestjoer
Coby Buren Bestjoer
Sjouke Dijkstra Bestjoer
Arnold Jaspers Bestjoer
Gais Meinsma Bestjoer
Marja Schotanus Korreksje
Willy van der Meer krante
Willem Dijkstra jubileumkommisjes
Thys Dykstra jubileumkommisjes
Jeltsje Ottema jubileumkommisjes
Ester de Boer jubileumkommisjes
Willy van der Meer jubileumkommisjes
Anna Christien Piebenga jubileumkommisjes
Cees Bijlstra jubileumkommisjes
Meinou Piebenga jubileumkommisjes
Jaap Jan Hemmes jubileumkommisjes
Johan van der Veer jubileumkommisjes
G. Adema-Zwaagstra broadsjesmarder
Anneke de Groot-Wassenaar broadsjesmarder
Aeltsje Merkus-de Vries broadsjesmarder
Bareld de Vries kaartferkeap
Hinke A. Kuiper kaartferkeap
Jourica Hoekstra kaartferkeap
S de Groot cafÚ