1968 - Heibel yn Hylpen

Spilers

Henk Koning Jzn.
Doede Santema
Arjen Toering
Allard de Hoop
Jan Zantema
R. Brouwer-Wiersma
Tynke Zantema-van Strien
Hiltje Sikkema-de Jong
Ids Meinsma
Johannes Adema
Yfke van der Leest-Zijlstra
Tineke Meinsma
Tet Rypma-Venema
Sjoerd Stenekes
Gjalt Huizinga