1968 - Heibel yn Hylpen

Meiwurkers

Namme Funksje
Jan Hallema kaartferkeap
Rommert Boonstra kaartferkeap
Oebele van Zuiden bouploech
Jan de Vries bestjoer
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer