2006 - Full Monty - Alles ˙t

Meiwurkers

Namme Funksje
Simon Beaufoy en Peter Cataneo Skriuwers
Jan Schotanus Oersetting
Romke Toering Rezjy
Jelmar Hoekstra Rezjy-assistinsje
Ingrid Smit-Stoepker Dűns
Ekko de Bakker Dekorűntwerp en projeksjes
Wolly Prins Kost˙műntwerp
Koos de Vries Ljochtűntwerp
Aart Laferte Lűdsűntwerp
Remko Smids Lűdsűntwerp
Els Fongers Ynstekster
Tity Greijdanus Omballingen
Koos de Vriies Technyk
Aart Laferte Technyk
Ekko de Bakker Technyk
Anne-Marie Schoustra Technyk
Anne Bouke de Bakker Technyk
Jelmer Dijkstra Technyk
Frans Felkers Technyk
Patrick Kramer Technyk
Remko Smids Technyk
Christian Visser Technyk
Sander van der Werff Technyk
Yolande Lanting-Heins Grime en kapwurk
Tity Greijdanus Grime en kapwurk
Yke Tjalsma Grime en kapwurk
Wolly Prins Kost˙m˙tfiering
Wiep Heida-Visser Kost˙m˙tfiering
Kllazien Hoekstra-Bootsma Kost˙m˙tfiering
Sabine de Jong Kost˙m˙tfiering
Wiepie Jorna Kost˙m˙tfiering
Anna de Ruiter Kost˙m˙tfiering
Baukje Schaafsma Kost˙m˙tfiering
Jehannes Adema Bouploech
Bonnie Bootsma Bouploech
Peter W. Edes Bouploech
Gabe Fopma Bouploech
Jehannes Th. de Groot Bouploech
Jelle Merkus Bouploech
Teake Oosterbos Bouploech
Willem Osinga Bouploech
Inne Schots Bouploech
Auke van der Tempel Bouploech
Jelle Terpstra Bouploech
IJde Terpstra Bouploech
Einte van der Veen Bouploech
Mauriits Zeinstra Bouploech
Barbara Jonkers Grafyske foarmjouwing
Wybo Smids Ynternet foarmjouwing en opname einsŕne
Marja Schotanus Korreksje
Immie Jonkman Produksje
Affysje-ophingers █nmisber
Broadsjesmarders █nmisber
Buordedelsetters █nmisber
Catering █nmisber
EHBO █nmisber
Kaartsjeferkeapers █nmisber
Parkearploech █nmisber
Tribunebouwers █nmisber
CafÚ Het Wapen van Baarderadeel Mei tank oan
Dianne Bigchelaar Mei tank oan
Sake en Yke Castelein Mei tank oan
Coby Buren Mei tank oan
Siebren Dijk Mei tank oan
Thijs Eekerk Mei tank oan
Figuranten einsŕne Mei tank oan
Flowerpoower Balk Mei tank oan
Franci de Groot Mei tank oan
Gjalt van der Hem Mei tank oan
Sjoerd van der Hem Mei tank oan
Henk van der Kooi Mei tank oan
Dick Lont Mei tank oan
Tryntsje van der Meer Mei tank oan
Willy van der Meer Mei tank oan
Gais Meinsma Mei tank oan
Michiel Merkies Mei tank oan
Marie Meyer Mei tank oan
Ons Huis Mei tank oan
Klaas Ploegh Mei tank oan
Jan rodenburg Mei tank oan
Soli Brass Ljouwert Mei tank oan
Christian Visser Mei tank oan
Haye Zijlstra Mei tank oan
Anja Abma Lŕskommisje
Douwe de Bildt Lŕskommisje
Jan Schotanus Lŕskommisje
Sybrecht Speerstra Lŕskommisje
Romke Toering Lŕskommisje
Petra van der Heuvel Pr-kommisje
Annemarijke Haaima Pr-kommisje
Priscilla Klok Pr-kommisje
Jens Koudstaal Pr-kommisje