2007 - Dûbele Nelson

Meiwurkers

Namme Funksje
Ronan Bennet, Stephen Fry en Peter Cataneo Skriuwers
Jan Schotanus Oersetting en bewurking
Tjerk Kooistra Rezjy
Ekko de Bakker Dekorûntwerp
Remko Smids Lûdsûntwerp
Koos de Vries Ljochtûntwerp
Wolly Prins Kostúmûntwerp
Clara Rullmann Komposysjes
Peter van der Zwaag Arranzjeminten
Raymond Guzman Dûns
Ingrid Stoepker Dûns
Els Fongers Ynstekster
Tity Greydanus Omballingen
Sietse van Zuiden Bouploech
Maurits Zeinstra Bouploech
Yde Terpstra Bouploech
Auke van der Tempel Bouploech
Theun Siderius Bouploech
Inne Schots Bouploech
Willems Osinga Bouploech
Teake Oosterbos Bouploech
Jelle Merkus Bouploech
Simon Kooistra Bouploech
Keimpe Koldyk Bouploech
Bonne Hylkema Bouploech
Jehannes de Groot Bouploech
Simon Fopma Bouploech
Gabe Fopma Bouploech
Sake Castelein Bouploech
Wytze Blanke Bouploech
Jehannes Adema Bouploech
Yke Tjalsma Smynk
Tity Greydanus Smynk
Yolande Lanting - Heins Smynk
Evelien de Groot Technyk
Douwe Vrij Technyk
Aart Llaferte Technyk
Koos de Vries Technyk
Remko Smids Technyk
Anja Abma Lêskommisje
Douwe de Bildt Lêskommisje
Tjerk Kooistra Lêskommisje
Tamara Schoppert Lêskommisje
Jan Schotanus Lêskommisje
Sybrecht Speerstra Lêskommisje
Annemarijke Haaima Promoasjeploech
Priscilla Klok Promoasjeploech
Jens Koudstaal Promoasjeploech
Petra van der Heuvel Promoasjeploecj
Jan van der Weij Foarsitter
Annemarijke Haaima Skriuwster
Jappy Rypma Skathâlder
Jelte Dijkstra Bestjoer
Tine Douma - Foppema Bestjoer