2007 - Dûbele Nelson

Gejuich om zes 'Gouden Gurbes'

(Leeuwarder Courant)
LEEUWARDEN - Brantgum heeft zaterdag een dubbelslag geslagen bij de eerste uitreiking van de Gouden Gurbes, de prijzen van de Leeuwarder Courant voor bijzondere prestaties bij de Friese openluchtvoors...

lês fierder »


Jorwert is nu één avond uitverkocht

(Friesch Dagblad)
Jorwert - Het Iepenloftspul van Jorwert op 22 september is uitverkocht. Dat heeft zakelijk leider Immie Jonkman gisteren gemeld. Het is tot nu toe de enige van in totaal twaalf voorstellingen van In d...

lês fierder »


22 september Iepenloftspul Jorwert uitverkocht

De voorstelling van het Iepenloftspul Jorwert op zaterdag 22 september is uitverkocht. Dat betekent dat er op die avond ruim 500 mensen in de Notaristún genieten van Dûbele Nelson, het st...

lês fierder »


Oan de kant

(Op 'e Skille)
It wie lang lyn dat ik in foarstelling fan it iepenloft yn Jorwert sjoen haw. De ôfrûne jierren die ik nammentlik sels alle kearen mei as spiler. It wie dan ek wol wennen om dit jier wer o...

lês fierder »


Mulder wil vreugde terug in Den Haag

(Leeuwarder Courant)
... Hij heeft overbezette dagen voor de boeg. Het debatcircus verplaatst zich vandaag naar Amsterdam, morgen wipt hij in Gaasterland aan en vrijdag debatteert hij iin Breda. Komende week volgen Rotter...

lês fierder »


‘Dûbele Nelson’ yn de túnpreek

(Túnpreek)
Ik wit net at jim it stik al sjoen hawwe. Sels haw ik tiisdeitejûn sitten te ge-nietsjen fan de try out. En it skript haw ik fansels lêzen. In moai stik, moai dekôr en goed spile, da...

lês fierder »


‘Dûbele Nelson’ hat dûbel gesicht

(Friesch Dagblad)
Gean der mar oanstean. Je foargonger hat tritich jier regisseur west fan it iepenloftspul fan Jorwert. Yn dy tritich jier ha se yn Jorwert grutte suksessen meimakke. Ûnder lieding fan Romke Toer...

lês fierder »


'As it is in heaven' in 2008 in Jorwert

(Leeuwarder Courant)
JORWERT - De filmhuiskraker ‘As it is in heaven’ is volgend jaar als iepenloftspul te zien in Jorwert. Regisseur Tjerk Kooistra heeft zijn zinnen gezet op een bewerking van de Zweedse film...

lês fierder »


Befrijende krêft fan drama yn Jorwert

(Leeuwarder Courant)
Jorwert - Wat is der ynienen te rêden yn de finzenis fan Long Rudford? Rûge kriminelen binne softe types wurden dy't pruken opsette, ferskes sjonge en dûnskes ynstudearje. It is om m...

lês fierder »


Jan en Marja Schotanus boartsje mei taal

(Op 'e Skille)
Easterwierrum – Se boartsje mei taal. Skriuwe, oersette en korrizjearje. Fan moarns ier oant faak let yn de jûn. Harren wurkromte is in smûk hûs fol mei boeken. Jan en Marja Sc...

lês fierder »


Perfeksje en premiêre

(Op 'e Skille)
De spanning fan it meitsjen fan toaniel binne de kontinue fragen dy’t jo jo stelle ûnder en nei de repetysjes: hoe sjocht dit derút, hoe heart it, hoe komt it oer en hoe wurdt it be...

lês fierder »


'Dûbele Nelson' ferhaal fan wanhoop en leafde

(Leeuwarder Courant)
Noch in pear dagen en Jorwert is wer klear om it publyk te ûntfangen by it Iepenloftspul. Dit jier bringe de topamateurs fan Jorwert ûnder lieding fan regisseur Tjerk Kooistra it stik 'D&u...

lês fierder »


Jorwert speelt in 2008 ‘As it is in heaven’

(Friesch Dagblad)
Jorwert - De stichting iepenloftspul Jorwert brengt volgend jaar As it is in heaven op de planken. Dat heeft regisseur Tjerk Kooistra gezegd. Het iepenloftspul is een bewerking van de Zweedse film van...

lês fierder »


‘Jorwert was en is mijn Hollywood’

(Friesch Dagblad)
Regisseur Tjerk Kooistra is druk met het iepenloftspul van Jorwert Zijn hart zei onmiddellijk ja. Zijn hoofd moest er even over nadenken. Tjerk Kooistra (1978) uit Weidum sprong niet meteen in het die...

lês fierder »


Jorwert.nl

(Op 'e Skille)
Fansels wurdt ek yn Jorwert tsjinwurdich mear en mear de Digitaal sprutsen. Ofwol: in bulte kommunikaasje fynt plak fia e-mail en ynternet. Earste bewurkingen fan it nije stik, notulen fan de bestjoer...

lês fierder »


Yn de kûlissen

(Op 'e Skille)
Krekt acht jier wie ik doe’t ik foar de earste kear nei it Iepenlofstpul yn Jorwert mocht. Om’t myn jongere broerke Hindrik oars ek mei woe, hie ús heit betocht dat ik krekt dwaan m...

lês fierder »


Flechtsje

(Op 'e Skille)
Wat is de oerienkomst tusken in gefangene en in toanielspiler? As it goed is wolle se beide ûntsnappe, beide fuort. De gefangene wol letterlik fuort: de muorre foarby, wylst de akteur mentaal fl...

lês fierder »