1984 - Don Quichot yn Fryslân

Spilers

Korry Dijkstra-Bonnema
Hette van der Wal
Jaap Visser
Ids Meinsma
Frans Mol
Anne Muller
Hinke A. Kuiper
Derk Smids
Germ Stenekes
Sjoerd Stenekes
Hanneke Roelofsen