1984 - Don Quichot yn Fryslân

Meiwurkers

Namme Funksje
Douwe de Bildt leskommisje
Pytsje Visser dûns
Ant Altenburg-Oostenburg dûns
Johannes de Groot kaartferkeap
Jan Hallema kaartferkeap
Oebele van Zuiden kaartferkeap
Rommert Boonstra kaartferkeap
Henk van Wieren technyk
Gerard van Wieren technyk
Henk van der Kooi technyk
Beb Mulder decorûntwerp
Jan Thomas de Groot parkeerploech
Pieter Boonstra parkeerploech
Klaas Hoekstra parkeerploech
Bonnie Bootsma bouploech
Willem Osinga bouploech
Johannes Adema bouploech
Joop Bootsma bouploech
Gerry Smids naaiploech
Tynke Zantema-van Strien naaiploech
Jan Zantema bestjoer
Willem Osinga bestjoer
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer
Romke Toering rezjy
Jan van Dijk muzyk
Jaap Oosterwijk muzyk