1984 - Don Quichot yn Fryslân

Oarspronklike titel: 'Don Quichot in Brabant'. It is de tiid fan de tachtichjierrige oarloch. De tsjerke leit letterlik yn pún. De pastoar is duiteteller ynstee fan sielehoeder. It folk siket syn heil yn ûnderlinge tsierderij. De fantasy fan Don Quichot, de ridder fan de drôvige figuer, moat rêding bringe.