1974 - De Waeijer

It spilet foar in âlderwetsk bûtenhûs yn in Italjaansk doarpke. Candida tinkt dat Evaristo, dêr’t se fereale op is, net fan har hâldt, om't se heart dat er in oare frou in waaier kado docht, wylst er harres - net mei opsetsin - stikken makke hat. Se jout dêrom in baron har wurd. Mar de waaier wie wól foar har ornearre en as Evaristo dat by eintsjebeslút bewize kin, krije se elkoar dochs noch.