1990 - De tolfte nacht, of: Wat jo wolle

Meiwurkers

Namme Funksje
Annalies Woudstra Muzyk
Frans Felkers Technyk
Derk Smids technyk
Remko Smids technyk
Jan Schotanus leskommisje
Douwe de Bildt leskommisje
Gerrit Hoekstra leskommisje
Akke van Zuiden-Laverman broadsjesmarder
G. Adema-Zwaagstra broadsjesmarder
Foekje Zijlstra-vd Zee ynstekker
Johannes de Groot kaartferkeap
Oebele van Zuiden kaartferkeap
Gerard van Wieren technyk
Henk van Wieren technyk
Gert Jan van Kamp decorûntwerp
Jan Thomas de Groot parkeerploech
Tseard de Groot parkeerploech
Thomas Jan de Groot parkeerploech
Bonnie Bootsma bouploech
Rintsje de Boer bouploech
Willem Osinga bouploech
Johannes Adema bouploech
Nammen van der Meer bouploech
Frou de Jong-Jellema bouploech
Joop Bootsma bouploech
Gerry Smids naaiploech
Tynke Zantema-van Strien naaiploech
Douwe de Bildt bestjoer
Jan Zantema bestjoer
Coby Buren bestjoer
Willem Osinga bestjoer
Hinne Bokma bestjoer
Tryntsje van der Meer bestjoer
Pyt Vellinga bestjoer
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer
Jaap de Knegt rezjy
Jaap Oosterwijk muzyk
Gerard Hallema muzyk
André Hallema muzyk