1961 - De spylman fan it roekefeest

Skreaun yn opdracht fan de Kultuerrie Baerderadiel. De striid om it gemeentehûs tusken de Weidumers en de Mantgumers. In stik Baerderadielster histoarje, om 1900 hinne.