1957 - De rike skoaijer

In stikje fantasije nei in motyf fan de bruorren Grimm. In jonge fint ferkwânselet him foar sân jier oan de kweade, dy’t him opleit om salang it burd stean te litten en him net te waskjen.