1957 - De rike skoaijer

In stikje fantasije nei in motyf fan de bruorren Grimm. In jonge fint ferkw‚nselet him foar s‚n jier oan de kweade, dyít him opleit om salang it burd stean te litten en him net te waskjen.