1988 - De Nepert

Oarspronklike titel: 'L'avare'. De nepert Harpagon is beseten fan jild. Hy is útstrûper yn ieren en sinen en syn jild seit him mear as syn libben, syn lok en syn bern. Syn dwaan en litten lokket fansels dieverij út.