1954 - De klokken fan Jorwert

Meiwurkers

Namme Funksje
Hendrik Smit smynk (grime)
Tsjibbele Brouwer technyk
Z de Vries-de Jong koar
W.C. Verstoep bestjoer
Eke Rodenhuis-Hiddinga koar
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer
Gepke Wierstra-Hiddinga koar