1967 - De helt fan Waterloo

Spilers

Henk Koning Jzn.
Allard de Hoop
Jan Zantema
R. Brouwer-Wiersma
Tynke Zantema-van Strien
Johannes Adema
Tet Rypma-Venema
Sjoerd Stenekes
Gjalt Huizinga