1967 - De helt fan Waterloo

Meiwurkers

Namme Funksje
Akke van Zuiden jr dns
Jan Hallema kaartferkeap
Rommert Boonstra kaartferkeap
Oebele van Zuiden bouploech
Jan de Vries bestjoer
Gais Meinsma - Greydanus bestjoer