1967 - De helt fan Waterloo

It kluchtige stik spilet yn 'e simmer fan 1815, in wykmannich nei't Napoleon by Waterloo de genedeslach tabrocht waard. In ferearme ealman besiket yn better dwaan te kommen troch syn beide dochters oan in rike man te keppeljen.