2018 - De famylje Bellier

Meiwurkers

Namme Funksje
Tjerk Kooistra Artistike lieding
Jildou Tjoelker Saaklike lieding
Ekko de Bakker Haad foarmjouwing en dek˘rűntwerp
Jorrit Laverman Muzikale lieding
Anke Boersma Oersetting
Tjerk Kooistra Bewurking
Dianne Bonnema Kost˙műntwerp
Patrick Kramer Technyske lieding
Gido Bamboe Technyske lieding
Piet Douma Fotografy
Sanne Hiddema Grafyske foarmjouwing
Tjerk Kooistra Rezjy
Ekko de Bakker Rezjy
Tjerk Kooistra en Jorrit Laverman Oersetting lieten
Jaap Duijn Oersetting "lit my hjir net stean"
Jorrit Laverman Koardirigint
Alinda Talsma Koar-ko÷rdinator
Alinda Talsma Koar
Sytze Verbeek Koar
Simon Adema Koar
Tsjamme Overal Koar
AndrÚ Philips Koar
Gjalt Gjaltema Koar
Laura van der Ploeg Koar
Jannet Rienks Koar
Welmoed Hettema Koar
Geke Dotinga Koar
Anna-Marie Tinga Koar
Willy Keuning Koar
Anita Overal-de Boer Koar
Wybrich Wynia Koar
Silvia Schoute Koar
Marijke Veth Koar
Tietia Kooistra Koar
Petra Ottema Koar
Thea Wijnja Koar
GÚke Terpstra Koar
Tineke Postma Koar
Sjouk Hoekstra-Bos Koar
Jessy Bonekamp-Jacobi Koar
Caroline Tjalma Koar
Tjerkje Kooistra-de Vries Koar
Anita Gerritsen Koar
Sjoukje van der Velde Koar
Jan Schotanus Koar
Jaap de Haan Koar
Marieke Glazema Koar
Jetske Boersma Koar
Willeke Philips Koar
Ait Jan Bouma Koar
Kees Klip Koar
Christel Lemmers Koar
Han Kooistra Koar
Jelle Terwal Koar
Harry Kaspers Bestjoer
Melle Tilma Bestjoer
Nelleke Meindertsma Bestjoer
Daniel Postma Bestjoer
Leontien Middelweerd-Wijbenga Bestjoer
Jildou Tjoelker Produksjeteam
Tjerk Kooistra Produksjeteam
Ekko de Baker Produksjeteam
Dianne Bonnema Produksjeteam
Patrick Kramer Produksjeteam
Gido Bamboe Produksjeteam
Nynke Eerligh Produksjeteam
Alinda Talsma Produksjeteam
Jorrit Laverman Produksjeteam
Nynke Eerligh PR
Jildou Tjoelker PR
Annemarijke Haaima PR
Wybo Smids PR
Anke Meijer PR
Wytske Vermeulen-Anema PR
Tjerk Kooistra Lŕskommisje
Sjoerd van Beem Lŕskommisje
Jan Schotanus Lŕskommisje
Sybrecht Speerstra Lŕskommisje
Patrick Kramer Technyk
Gido Bamboe Technyk
Yme Kramer Technyk
Leon Nagel Technyk
Pyke Kramer Technyk
Reinder Hijlkema Technyk
Tjeerd Zijlstra Technyk
Wytze Blanke Bouploech
Simon Kooistra Bouploech
Sake Castelein Bouploech
Frans Kingma Bouploech
Geart Siesling Bouploech
Jan Lek Bouploech
Jelte Dijkstra Bouploech
Dirk Limburg Bouploech
Yde Terpstra Bouploech
Dianne Bonnema Kost˙m˙tfiering
Hessie Rozenbereg Kost˙m˙tfiering
Ytsje Langenkamp Kost˙m˙tfiering
Ellen Feijen Kost˙m˙tfiering
Paula Keuning Kost˙m˙tfiering
Eef Dijkstra Kost˙m˙tfiering
Fia Snippe Kost˙m˙tfiering
Jet Vellinga Kost˙m˙tfiering
Gerda van Pelt Kost˙m˙tfiering
Marieke Boersma Kost˙m˙tfiering
Rina Sijtsma Kost˙m˙tfiering
Meia van Geel Kost˙m˙tfiering
JosÚ van Megen Kost˙m˙tfiering
Wieke Brandenburgh Kost˙m˙tfiering
Joke Merquering Kost˙m˙tfiering
Janny Noordermeer Kost˙m˙tfiering
Anneke Boxman Kost˙m˙tfiering
Aeltsje Westra Omballingen
Adrie Kaspers Omballingen
Greet van der Haar Omballingen
Anne Bouke de Bakker Parkearploech
Cor de Bakker Parkearploech
Ulbe Blanke Parkearploech
Hindrik Meinsma Parkearploech
Tjalling rodenhuis Parkearploech
Wouter Hylkema Parkearploech
Miente van der Heide Parkearploech
Bonne Hylkema Parkearploech
Tom den Boer Parkearploech
Ido Kuperus Parkearploech
Harm Groenhof Parkearploech
Sietske Visser Parkearploech
Karel Kolkman Tribunebou
Christian Visser Tribunebou
Murkje Hoekstra Kaartferkeap
Adrie Kaspers Kaartferkeap
Sita van der Hem Kaartferkeap
Afke Siderius Kaartferkeap
Karin van Dijken Kaartferkeap
Siebren Dyk Boekje˙tdieler
Carmen Ybema Boekje˙tdieler
Pieter de Haas Boekje˙tdieler
Mathieu van den Boogaard Boekje˙tdieler
Petra Ottema Boekje˙tdieler
Doede Ottema Boekje˙tdieler
Sjoukje de Vries Boekjer˙tdieler
Tity Greydanus Boekje˙tdieler
Tryntsje van der Meer Boekje˙tdieler
Sjoukje de Vries Broadsjesmarder
Petra Ottema Broadsjesmarder
Jettie van der Ploeg Broadsjesmarder
Marja Schotanus Ferskaat
Iemkje van der Heide Ferskaat
Coby Buren Ferskaat
Gjalt van der Hem Ferskaat
Martin Visser Ferskaat
Mattheo van Rijs Ferskaat
Roely van der Veen Ferskaat
Corina Punter Ferskaat
Hennie Koldijk Ferskaat
Anke Boersma Ferskaat